Privacy verklaring

Wie zijn wij?

1.1. Wij zijn de eenmanszaak Uitjesbeleving, handelend onder de naam Uitjesbeleving, gevestigd te De Witte Valk 30, 1606DJ te Venhuizen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76123278 en u kunt bij ons terecht voor Teambuilding entertainment en quizzen.

1.2. In het kader van onze activiteiten kunnen wij persoonsgegevens verwerken die u betreffen. In deze verklaringleggen we onder andere uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, waarom we dat doen, en wat uw rechten zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze verwerkingen.

2. Welke gegevens verwerken wij over u, en waarom?

2.1. Wij verwerken gegevens over u in de volgende gevallen:

A. Contactgegevens

Als u contact met ons opneemt kunnen wij de volgende gegevens over u verwerken:

naam;

telefoonnummer;

e-mailadres en alle verdere persoonsgegevens die u op eigen initiatief aan ons verstrekt.

Het doel van deze verwerking is om u informatie te verstrekken over onze diensten of producten. We verwerken uw gegevens in dit geval om onze overeenkomsten met u uit te kunnen voeren of de daartoe benodigde voorbereidingen te treffen en met het oog op onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen.

B. Bestelgegevens

Als u klant van ons bent kunnen wij de volgende gegevens over u verwerken:

naam;

adres;

e-mailadres en alle verdere persoonsgegevens die u op eigen initiatief aan ons verstrekt.

Het doel van deze verwerking is om diensten of producten aan u te kunnen leveren, onze facturen aan u te kunnen zenden en deze te incasseren, onze administratie bij te houden en

u commerciële uitingen te kunnen sturen. We verwerken uw gegevens in dit geval om onze overeenkomsten met u uit te kunnen voeren of de daartoe benodigde voorbereidingen te treffen, en omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn en met het oog op onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen.

3. Verstrekking aan derden

3.1. Wij zullen uw persoonsgegevens zo min mogelijk aan derden verstrekken.

3.2. Tot slot kunnen we wettelijk verplicht zijn om gegevens aan derden te verstrekken, zoals een overheidsinstantie of de rechtbank.

4. Bewaartermijnen

4.1. We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de genoemde doeleinden of zoveel langer als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Houd er rekening mee dat we bepaalde gegevens met betrekking tot bestellingen in verband met de fiscale bewaarplicht ten minste zeven jaar moeten bewaren.

5. Beveiliging persoonsgegevens

5.1. Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. We hebben onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen: geheimhoudingsafspraken met medewerkers en met personen die toegang hebben tot de gegevensaannemers en beperken van de toegang tot de persoonsgegevens tot daartoe geautoriseerde medewerkers en personen.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

6.1. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

7. Uw rechten

7.1. Gedurende de periode dat wij persoonsgegevens over u verwerken, heeft u het recht om bij ons een overzicht aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Als daaruit blijkt dat gegevens onjuist, incompleet of niet langer relevant zijn, kunt u ons vragen de gegevens te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u bijvoorbeeld het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van persoonsgegevens, en kunt u uw eventuele toestemming voor de verwerking intrekken. Voor een volledig overzicht van uw rechten verwijzen wij u naar

de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar kunt u ook terecht met klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van deze privacyverklaring

8.1. We kunnen deze privacyverklaring op elk moment aanpassen. De laatste aanpassing dateert van 16 september 2023.

9. Contactgegevens

9.1. Bij vragen of klachten kunt u contact met ons opnemen via info@uitjesbeleving.nl.